వరల్డ్ వైడ్ ఈవెంట్స్

Loading Map....

 

బుధ.
22
నవం 2017

10:00 - 20:00

Stand de carte la Târgul Internațional Gaudeamus 2017
Bd. Mărăști 65-67, Bucuresti, Romania

శని.
25
నవం 2017

10:00 - 12:00

Themagesprek met 'HET ONZE VADER'
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

శని.
25
నవం 2017

15:00

Encontro de leitores da Mensagem do Graal. Dissertação: Despertai!
Rua Muniz de Souza, 191, Cambuci - São Paulo, Brazil

ఆది.
26
నవం 2017

11:00

Gesprächskreis in Lückenburg zum fünften Vortrag aus der Gralsbotschaft
In der Naaf 5, Lückenburg, Germany

ఆది.
26
నవం 2017

12:00 - 13:00

Conferința ”Mesajul Graalului - O carte pentru lume”
Bd. Mărăști 65-67, Bucuresti, Romania

ఆది.
26
నవం 2017

14:00 - 16:00

Table ronde de Gatineau (secteur ouest) sur les douze premières conférences du Message du Graal, 6e conférence du Tome I : « Éveillez-vous ! »
128, rue Mayburry, Gatineau, Canada

ఆది.
26
నవం 2017

14:00 - 16:00

Table ronde sur les Dix commandements de Dieu, le 10e Commandement : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son domaine, ni son bétail, ni rien qui lui appartient ! », Montréal, novembre 2017
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

మంగ.
28
నవం 2017

18:00

Diskusný večer
Námestie SNP 5, Banská Bystrica, Slovakia

బుధ.
29
నవం 2017

17:30

Diskusný večer, hlavná téma: prednáška "8. Kult"
Páričkova 21, Bratislava, Slovakia

బుధ.
29
నవం 2017

18:00

Gesprächskreis: Einführung in die Gralsbotschaft „Im Lichte der Wahrheit“ von Abd-ru-shin
Trufanowstraße 25, Leipzig, Germany

బుధ.
29
నవం 2017

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

గురు.
30
నవం 2017

17:30

Diskusný večer, téma: prednáška „10. DETSKOSŤ“
M.Rázusa 29, Lučenec, Slovakia

గురు.
30
నవం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

గురు.
30
నవం 2017

19:00 - 20:30

Лекция в Нижнем Тагиле 30.11.2017 «КАК ФОРМИРУЕТСЯ И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАША СУДЬБА»
ул. Садовая, д. 4, Нижний Тагил, Russia

శని.
02
డిసెం 2017

10:00 - 17:00

Lezing en boekentafel tijdens de Paranormaal Alternatief Beurs
Volmerlaan 12, Rijswijk, Netherlands

శని.
02
డిసెం 2017

14:00 - 15:30

Лекция в Херсоне 02.12.2017 «СКРЫТЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАШУ ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ»
ул. Героев Крут, 2, Херсон, Ukraine

శని.
02
డిసెం 2017

15:00 - 16:30

Лекция в Каменске-Уральском 02.12.2017 «КАК ФОРМИРУЕТСЯ И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАША СУДЬБА»
ул. Кадочникова, д. 7, Каменск-Уральский, Russia

ఆది.
03
డిసెం 2017

9:40

Čtení z Poselství Grálu
Univerzitní 234/20, Olomouc, Czech Republic

ఆది.
03
డిసెం 2017

10:00 - 17:00

Paranormaal Alternatief Beurs
Volmerlaan 12, Rijswijk, Netherlands

సోమ.
04
డిసెం 2017

19:15

Gesprächskreis in Luzern zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Meierhofstr. 9, Emmen , Switzerland

మంగ.
05
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Kassel zum sechsten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

మంగ.
05
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

బుధ.
06
డిసెం 2017

17:30

Přednáška: Reinkarnace
nám. Republiky 878/16, Znojmo, Czech Republic

గురు.
07
డిసెం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Nebudeš žádostivý ženy bližního svého»
Markova 311, Turnov, Czech Republic

గురు.
07
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Hamburg zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

గురు.
07
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

శని.
09
డిసెం 2017

13:30

Encontro de leitores da Mensagem do Graal. Dissertação: Clamando pelo Auxiliador
Rua Espirito Santo, 215 , Belo Horizonte, Brazil

శని.
09
డిసెం 2017

14:00

Natal, uma mensagem de Amor e Paz
Avenida Paulista, 967, São Paulo, Brazil

శని.
09
డిసెం 2017

14:00 - 17:00

Séminaire "Où allons-nous après la mort ?"
1 place Roi Baudouin 1er, CINEY, Belgium

శని.
09
డిసెం 2017

15:00

Natal, uma mensagem de Amor e Paz
Rua Espirito Santo, 215 , Belo Horizonte, Brazil

ఆది.
10
డిసెం 2017

15:00 - 16:30

Лекция в Москве 10.12.2017 «В ЧЕМ СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
ул. Донская, 1, Москва, Russia

ఆది.
10
డిసెం 2017

15:00 - 16:30

Лекция в Твери 10.12.2017 «ВОСПИТАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
ул. Салтыкова-Щедрина, 20, Тверь, Russia

సోమ.
11
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

మంగ.
12
డిసెం 2017

17:00

Večer s Desaterem: »Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému»
K cihelně 156, Zlín-Malenovice, Czech Republic

మంగ.
12
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zum siebten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
12
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Friedberg zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Andechsstraße 4, Friedberg-West, Germany

మంగ.
12
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Hamburg zu den Zehn Geboten Gottes
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

బుధ.
13
డిసెం 2017

18:00

Tematický večer k přednášce "Kult"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

బుధ.
13
డిసెం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Cti otce a matku!»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
13
డిసెం 2017

19:00

Gesprächskreis in München zum neunten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
13
డిసెం 2017

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

గురు.
14
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

గురు.
14
డిసెం 2017

19:00

Gesprächskreis in Erlangen zum zweiten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

గురు.
14
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Rosenheim zum zehnten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Weinstr. 2, Rosenheim, Germany

శుక్ర.
15
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Waldshut-Tiengen zu den Zehn Geboten Gottes
Untere Gaisäckerstraße 6, Waldshut-Tiengen, Germany

శని.
16
డిసెం 2017

14:30

Table ronde Paris, 16 décembre 2017
23 rue Colbert, Montreuil, France

ఆది.
17
డిసెం 2017

16:00 - 18:00

Grup de discuții pentru conferințe din Mesajul Graalului: conferința ”Steaua Betlehemului”
Str. Principală 365, Orțișoara, Romania

శని.
06
జన 2018

17:00

Gesprächskreis in Bischofswerda zu den Zehn Geboten Gottes
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

బుధ.
10
జన 2018

19:30

Gesprächskreis in Freiburg zu den Zehn Geboten Gottes
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

సోమ.
15
జన 2018

19:30

Gesprächskreis in Neumarkt zu den Zehn Geboten Gottes
Sighartstein 38, Neumarkt, Austria

మంగ.
16
జన 2018

17:00

Večer s Desaterem: » Nebudeš žádostivý ženy bližního svého! Nebudeš žádostivý domu bližního svého, ani jeho statku, dobytka a ničeho, co mu patří! »
K cihelně 156, Zlín-Malenovice, Czech Republic

బుధ.
17
జన 2018

18:00

Tematický večer k přednášce "Strnulost"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

బుధ.
17
జన 2018

19:00

Gesprächskreis in München zum zehnten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Möhlstraße 25, München, Germany

శని.
20
జన 2018

14:30

Table ronde Paris, 20 janvier 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
27
జన 2018

17:00

Gesprächskreis in Bischofswerda zu den Zehn Geboten Gottes
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

శని.
10
ఫిబ్ర 2018

17:00

Gesprächskreis in Bischofswerda zu den Zehn Geboten Gottes
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

బుధ.
14
ఫిబ్ర 2018

18:00

Tematický večer k přednášce "Dětskost"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

బుధ.
21
ఫిబ్ర 2018

19:00

Gesprächskreis in München zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
07
మార్చి 2018

18:00

Tematický večer k přednášce "Cudnost"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

బుధ.
21
మార్చి 2018

19:00

Gesprächskreis in München zum zwölften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

18:00

Tematický večer k přednášce "První krok"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic