వరల్డ్ వైడ్ ఈవెంట్స్

Loading Map....

 

శుక్ర.
23
ఫిబ్ర 2018

9:30 - 10:30

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
9 The Strand, Takapuna, Auckland, New Zealand

శుక్ర.
23
ఫిబ్ర 2018

13:30 - 15:00

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
9 Main St., Whangaparaoa, New Zealand

శుక్ర.
23
ఫిబ్ర 2018

19:30 - 21:00

Table ronde sur le thème de la conférence : « Karma – lumières sur la vie et le Message du Graal », Québec, février 2018
100, chemin Sainte-Foy, Québec, Canada

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

10:00 - 17:00

Seminář: Láska, strach, odpuštění
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

10:00 - 17:00

Seminář: Žijeme spolu - seminář o vztazích
Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice , Czech Republic

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

10:30 - 11:30

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
Cnr Don Buck Road & Westgate Drive -- Massey, Auckland, New Zealand

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

13:30 - 14:30

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
Sunset Terrace, Botany Town Centre, New Zealand

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

14:30

Table ronde, à propos de l’œuvre : « Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » de Abd-ru-shin, Paris, février 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

15:00

Reunião para estudo da Mensagem do Graal - Capítulo "O Silêncio"
Rua Muniz de Souza, 191, Cambuci - São Paulo, Brazil

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

15:30 - 17:30

Living with The Grail Message
6345 Powers Ferry Road NW, Atlanta, GA 30339, United States

శని.
24
ఫిబ్ర 2018

19:30

Conférence : « Karma – lumières sur la vie et le Message du Graal », Saint-Christophe-d'Arthabaska, février 2018
2631, boulevard des Bois-Francs S., Saint-Christophe-d'Arthabaska, Canada

ఆది.
25
ఫిబ్ర 2018

14:00 - 15:30

Table ronde sur le thème de la conférence : « Karma – lumières sur la vie et le Message du Graal », Saint-Christophe-d'Arthabaska, février 2018
2631, boulevard des Bois-Francs S., Saint-Christophe-d'Arthabaska, Canada

సోమ.
26
ఫిబ్ర 2018

10:00 - 11:00

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
3 Memorial Drive -- New Lynn, Auckland, New Zealand

సోమ.
26
ఫిబ్ర 2018

12:30 - 13:30

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
Bader Drive -- Mãngere Town Centre, Auckland, New Zealand

సోమ.
26
ఫిబ్ర 2018

15:30 - 16:30

Death – the beginning of a journey into the unknown!? – What awaits us on passing away
7 Hill Road, Manurewa, New Zealand

సోమ.
26
ఫిబ్ర 2018

17:00

Přednáška: Lidské vztahy – jak vyšší zákony ovlivňují naše životy
Smetanovy sady 179/2, Plzeň, Czech Republic

మంగ.
27
ఫిబ్ర 2018

18:00

Diskusný večer, hlavná téma: prednáška "2. VOLANIE PO POMOCNÍKOVI"
Vladimíra Clementisa 13, Trnava, Slovakia

బుధ.
28
ఫిబ్ర 2018

17:30

Přednáška: Lidské vztahy – jak vyšší zákony ovlivňují naše životy
nám. Republiky 878/16, Znojmo, Czech Republic

బుధ.
28
ఫిబ్ర 2018

18:30

Gesprächsabend in Hagen zum siebten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

గురు.
01
మార్చి 2018

17:30

Přednáška: Hledání smyslu lidského života
Jilemnického 2, Brno, Czech Republic

గురు.
01
మార్చి 2018

19:00 - 21:00

Life After Death – What awaits us upon passing away?
Sacred Mist - 67 Glenferrie Road, Malvern, Australia

శుక్ర.
02
మార్చి 2018

15:00 - 17:00

Life After Death – What awaits us upon passing away?
Theosophical Society - Level 1 / 126 Russell St, Melbourne, Australia

శుక్ర.
02
మార్చి 2018

19:00 - 21:00

Life After Death – What awaits us upon passing away?
YGAP Building - 111 Swan St, Richmond, Australia

శని.
03
మార్చి 2018

12:45

Conférence : La Réincarnation, des raisons d'y croire - SALON PLANETE ZEN, mars 2018
Esplanade de l'Europe, 2a, Liège, Belgium

శని.
03
మార్చి 2018

14:00 - 16:00

Лекция в Николаеве 3 марта 2018 года "Скрытые взаимосвязи определяют нашу земную жизнь"
Пушкинская,28, Николаев, Ukraine

శని.
03
మార్చి 2018

15:00

Ján Spišiak: ROZUM A CIT
Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom, Slovakia

శని.
03
మార్చి 2018

18:00

Igor Vojtek: Musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené
Námestie SNP 64/2, Zvolen, Slovakia

ఆది.
04
మార్చి 2018

9:40

Čtení z Poselství Grálu
Univerzitní 234/20, Olomouc, Czech Republic

ఆది.
04
మార్చి 2018

15:15

Conférence "Où allons-nous après la mort ?", SALON PLANETE ZEN, mars 2018
Esplanade de l'Europe, 2a, Liège, Belgium

సోమ.
05
మార్చి 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zum zweiten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

బుధ.
07
మార్చి 2018

18:00

Diskusný večer, hlavná téma: prednáška "4. MRAVNOSŤ"
Námestie SNP 5, Banská Bystrica, Slovakia

బుధ.
07
మార్చి 2018

18:00

Přednáška: Jak se vyrovnat s těžkou životní situací
nám. Republiky 2686, Pardubice, Czech Republic

బుధ.
07
మార్చి 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Co hledáte?»
nábřeží 1. máje 1605, Písek, Czech Republic

బుధ.
07
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Freiburg zu den Zehn Geboten Gottes
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

బుధ.
07
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Hergatz-Wohmbrechts zum dritten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Wangener Straße 1, Hergatz-Wohmbrechts, Germany

గురు.
08
మార్చి 2018

17:30 - 19:15

Diskusný večer, hlavná téma: DESATORO "Prvé a Druhé prikázanie"
Jókaiho 22, Lučenec, Slovakia

గురు.
08
మార్చి 2018

18:00

Večer nad tématy z Poselství Grálu »Usilování o ideál»
Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice , Czech Republic

గురు.
08
మార్చి 2018

18:30

Přednáška: Naše vztahy – začarovaný kruh, nebo cesta ke štěstí?
Markova 311, Turnov, Czech Republic

గురు.
08
మార్చి 2018

19:00

Gesprächskreis in Kassel zum neunten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

శని.
10
మార్చి 2018

10:00 - 19:00

Stand Éditions du Graal - Salon Zen Topia
L'Arsenal, rue de l'Arsenal, Namur, Belgium

శని.
10
మార్చి 2018

14:00

Páscoa. A Verdade sobre a ressurreição de Cristo
Avenida Paulista, 967, São Paulo, Brazil

శని.
10
మార్చి 2018

14:30

Table Ronde Flaxlanden, mars 2018
8 rue du Sundgau, FLAXLANDEN, France

శని.
10
మార్చి 2018

17:00

Gesprächskreis in Bischofswerda zu den Zehn Geboten Gottes
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

ఆది.
11
మార్చి 2018

0:00

Conférence : La Réincarnation, des raisons d'y croire - SALON ZEN TOPIA
L'Arsenal, rue de l'Arsenal, Namur, Belgium

ఆది.
11
మార్చి 2018

10:00 - 18:00

Stand Éditions du Graal - Salon Zen Topia
L'Arsenal, rue de l'Arsenal, Namur, Belgium

ఆది.
11
మార్చి 2018

10:30 - 16:00

Themagesprek over 'Alles moet nieuw worden!'
Ruysdaelstraat 42, Clinge, Netherlands

సోమ.
12
మార్చి 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

మంగ.
13
మార్చి 2018

18:30

Přednáška: Zajímá ještě někoho Pravda?
Zakouřilova 955/9, Praha 11, Czech Republic

మంగ.
13
మార్చి 2018

19:30

Lesung und Aussprache: Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir nach dem irdischen Tod?
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

మంగ.
13
మార్చి 2018

19:30

Vortrag: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse!? – Was uns erwartet, wenn wir gestorben sind
Graf-Adolf-Platz 8-10, Düsseldorf, Germany

మంగ.
13
మార్చి 2018

19:30

Vortrag: Spurensuche nach der ewigen Heimat
Pfistergasse 24/26, Luzern, Switzerland

బుధ.
14
మార్చి 2018

17:00 - 19:00

Rozhovory: RÍŠA INKOV
Hlavná 85, Košice, Slovakia

బుధ.
14
మార్చి 2018

18:00

Přednáška: Naše vztahy – začarovaný kruh, nebo cesta ke štěstí?
ul. 1. máje 9, Liberec, Czech Republic

బుధ.
14
మార్చి 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Cudnost»
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

బుధ.
14
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Neumarkt zu den Zehn Geboten Gottes
Sighartstein 38, Neumarkt, Austria

బుధ.
14
మార్చి 2018

19:30

Lesung und Aussprache: Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir nach dem irdischen Tod?
Wasserloses Tal 2, Hagen, Germany

బుధ.
14
మార్చి 2018

19:30

Vortrag: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse!? – Was uns erwartet, wenn wir gestorben sind
Huyssenallee 53, Essen, Germany

బుధ.
14
మార్చి 2018

20:00

Conférence « L’intuition, une aide précieuse pour notre vie », Nyon, 14 mars 2018
Place du Château 1, Nyon, Switzerland

గురు.
15
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Friedberg zu den Zehn Geboten Gottes
Andechsstraße 4, Friedberg-West, Germany

శుక్ర.
16
మార్చి 2018

18:00 - 13:00

Seminar: Was uns Jesus wirklich sagen wollte - Ein neues Verständnis der Sendung Jesu durch die Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

శుక్ర.
16
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Waldshut-Tiengen zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Untere Gaisäckerstraße 6, Waldshut-Tiengen, Germany

శని.
17
మార్చి 2018

10:00 - 12:00

Themagesprek met de voordracht 'WAT ZOEKT U?'
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

శని.
17
మార్చి 2018

14:00

Rendez-vous d'échanges : « les valeurs qui guident nos vies », mars 2018
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

శని.
17
మార్చి 2018

14:30

Tables Rondes Bretagne, Muël, mars 2018
5 Trémerel, MUËL, France

శని.
17
మార్చి 2018

15:00

Conférence : «Où allons-nous après la mort ? Comprendre la mort pour donner un sens à la vie !» Versailles, mars 2018
9 rue des Etats Généraux, Versailles, France

శని.
17
మార్చి 2018

15:00

Páscoa. A Verdade sobre a ressurreição de Cristo
Rua General Osório, 2239, Campinas, Brazil

శని.
17
మార్చి 2018

16:30

Conférence : «Pourquoi Dieu tolère-t-il la souffrance ? A-t-elle un sens ?» Versailles, mars 2018
9 rue des Etats Généraux, Versailles, France

శని.
17
మార్చి 2018

17:00

Conférence : «Jésus, simple prophète ou Fils de Dieu ? Qu’apporte son Message à notre époque ?», Niort, 17 mars 2018
Place du Port, Niort, France

శని.
17
మార్చి 2018

17:00

Conférence « L’intuition, une aide précieuse pour notre vie », Martigny, 17 mars 2018
Salle d’exposition CERM, Martigny, Switzerland

ఆది.
18
మార్చి 2018

14:30

Séminaire : Où allons-nous après la mort ? Hôtel de Verviers, 2018
Rue de la Station, 4, Verviers, Belgium

ఆది.
18
మార్చి 2018

15:00

Conférence : «Jésus, simple prophète ou Fils de Dieu ? Qu’apporte son Message à notre époque ?», Niort, 18 mars 2018
Place du Port, Niort, France

ఆది.
18
మార్చి 2018

15:30

Conférence « L’intuition, une aide précieuse pour notre vie », Martigny, 18 mars 2018
Salle d’exposition CERM, Martigny, Switzerland

సోమ.
19
మార్చి 2018

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum dritten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Pforzheimer Straße 67a, Ettlingen, Germany

మంగ.
20
మార్చి 2018

18:30

Gesprächskreis in Bremen zum zehnten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
20
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Graf-Adolf-Platz 8-10, Düsseldorf, Germany

మంగ.
20
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Pfistergasse 24/26, Luzern, Switzerland

మంగ.
20
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

మంగ.
20
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Hamburg zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

మంగ.
20
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Neumarkt zum zweiten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Sighartstein 38, Neumarkt, Austria

మంగ.
20
మార్చి 2018

19:30

Vortrag: Was ist der Sinn des Lebens? Ein neues Verständnis der Sendung Jesu durch die Gralsbotschaft
Domplatz 7, Regensburg, Germany

బుధ.
21
మార్చి 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Nenarušíš manželství»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
21
మార్చి 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Nevezmeš nadarmo jméno Hospodina, svého Boha»
nám. Republiky 2686, Pardubice, Czech Republic

బుధ.
21
మార్చి 2018

19:00

Gesprächskreis in München zum zwölften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
21
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Huyssenallee 53, Essen, Germany

బుధ.
21
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Wasserloses Tal 2, Hagen, Germany

గురు.
22
మార్చి 2018

9:00 - 21:00

Salon du livre à Trois-Rivières, mars 2018
1620, rue Notre-Dame-Centre, Trois-Rivières, Canada

గురు.
22
మార్చి 2018

14:00

Conférence : Que nous disent les grandes catastrophes, Trois-Rivières, mars 2018
1620, rue Notre-Dame-Centre, Trois-Rivières, Canada

గురు.
22
మార్చి 2018

17:00

Přednáška: Poznávání Boha
Štefánikova 167, Zlín, Czech Republic

గురు.
22
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

గురు.
22
మార్చి 2018

19:30

Vortrag: Der Tod - das bittere Ende ... oder doch die Geburt in eine andere Welt?
Hunsrückhaus, Deuselbach-Thalfang, Germany

గురు.
22
మార్చి 2018

20:00 - 22:00

Themagesprek met de voordracht 'VERSTARRING'
Holtrichtersveld 109, Apeldoorn, Netherlands

శుక్ర.
23
మార్చి 2018

17:30

Přednáška: Hledání smyslu lidského života
Univerzitní 234/20, Olomouc, Czech Republic

శుక్ర.
23
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
In der Naaf 5, Lückenburg, Germany

శని.
24
మార్చి 2018

All Day

Salon de l’Éveil
5750, rue J.-B. Michaud, Lévis, Canada

శని.
24
మార్చి 2018

10:00 - 17:00

Seminář: Cesty k sobě, aneb co ještě můžeme udělat pro vzájemné porozumění
Jilemnického 2, Brno, Czech Republic

శని.
24
మార్చి 2018

13:30

Reunião para estudo da Mensagem do Graal - Capítulo "Clamando pelo Auxiliador"
Rua Espirito Santo, 215 , Belo Horizonte, Brazil

శని.
24
మార్చి 2018

14:30

Table ronde, à propos de l’œuvre : « Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » de Abd-ru-shin, Paris, mars 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
24
మార్చి 2018

15:00

Páscoa. A Verdade sobre a ressurreição de Cristo
Rua Espirito Santo, 215 , Belo Horizonte, Brazil

శని.
24
మార్చి 2018

15:00

Reunião para estudo da Mensagem do Graal - Capítulo "Ascensão"
Rua Muniz de Souza, 191, Cambuci - São Paulo, Brazil

ఆది.
25
మార్చి 2018

19:30 - 21:30

Themagesprek met de TIEN GEBODEN, “GIJ ZULT DE NAAM VAN DE HEER, UW GOD, NIET MISBRUIKEN!”
het Lien, Leidschendam, Netherlands

మంగ.
27
మార్చి 2018

18:00

Přednáška: Zajímá ještě někoho Pravda?
Husova 310, Jičín, Czech Republic

మంగ.
27
మార్చి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Domplatz 7, Regensburg, Germany

మంగ.
27
మార్చి 2018

19:30

Gesprächskreis in Hamburg zu den Zehn Geboten Gottes
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

మంగ.
27
మార్చి 2018

19:30

Vortrag und Aussprache: Auf der Suche nach dem Gral, dem Sinn des Lebens und der Wahrheit!
Dieckmannstraße 215, Münster, Germany

బుధ.
28
మార్చి 2018

17:30

Přednáška: Pojem "posledního soudu" ve 21. století
nám. Republiky 878/16, Znojmo, Czech Republic

బుధ.
28
మార్చి 2018

19:30

Lesung und Aussprache: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Dieckmannstraße 215, Münster, Germany

గురు.
29
మార్చి 2018

19:30

Lesung und Aussprache: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Möhlstraße 25, München, Germany

శుక్ర.
30
మార్చి 2018

19:30

Conférence : « Karma – lumières sur la vie et le Message du Graal », Saint-Jérôme, mars 2018
J7Y 2G4 , Saint-Jérôme, Canada

ఆది.
01
ఏప్రి 2018

14:00 - 16:00

Table ronde sur le thème de la conférence : « Karma – lumières sur la vie et le Message du Graal », Saint-Jérôme, avril 2018
255-8 rue de Martigny Ouest , Saint-Jérôme, Canada

మంగ.
03
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Dieckmannstraße 215, Münster, Germany

బుధ.
04
ఏప్రి 2018

17:00

Přednáška: Život - umění okamžiku
Smetanovy sady 179/2, Plzeň, Czech Republic

బుధ.
04
ఏప్రి 2018

18:00

Přednáška: Životní síla - kde se nalézá a kam se ztrácí
ul. 1. máje 9, Liberec, Czech Republic

బుధ.
04
ఏప్రి 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Volání po pomocníku»
nábřeží 1. máje 1605, Písek, Czech Republic

బుధ.
04
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächskreis in Freiburg zu den Zehn Geboten Gottes
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

గురు.
05
ఏప్రి 2018

18:00

Přednáška: Hledání radosti
Husova 310, Jičín, Czech Republic

గురు.
05
ఏప్రి 2018

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

గురు.
05
ఏప్రి 2018

19:30

Vortrag: In Krisen Kraft schöpfen - Wie mein Gottvertrauen immer stärker wurde
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

శని.
07
ఏప్రి 2018

14:00

Conférence : « Le pardon – lumières sur la vie et le Message du Graal »
150 rue Grant, Longueuil, Canada

శని.
07
ఏప్రి 2018

15:00

Table ronde Versailles, avril 2018
9 rue des Etats Généraux, Versailles, France

శని.
07
ఏప్రి 2018

16:00 - 18:00

Table ronde, Niort, avril 2018
32 avenue de Paris, Niort, France

ఆది.
08
ఏప్రి 2018

14:00

Table ronde sur le thème de la conférence : « Le pardon – lumières sur la vie et le Message du Graal »
150 rue Grant, Longueuil, Canada

ఆది.
08
ఏప్రి 2018

15:00 - 17:00

Table ronde, Villefollet, avril 2018
70 La Grafferie, Villefollet, France

సోమ.
09
ఏప్రి 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

సోమ.
09
ఏప్రి 2018

19:30

Conférence en anglais : « Une âme cherche du secours », Kanata, avril 2018
2500 Campeau St., Kanata, Ottawa, Canada

సోమ.
09
ఏప్రి 2018

19:30

Public Lecture : « A Soul Cries Out for Help », Kanata, April 2018
2500 Campeau St., Kanata, Ottawa, Canada

మంగ.
10
ఏప్రి 2018

19:30

Lesung und Aussprache aus dem Werk "Im Lichte der Wahrheit" Gralsbotschaft von Abd-ru-shin
Franz-Ulrich- Straße 6, Kassel, Germany

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

18:00 - 19:30

Intuisjonen, en verdifull hjelp for livet
Wergelandsveien 29, Oslo, Norway

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Pamatuj na den sváteční, abys ho světil»
nám. Republiky 2686, Pardubice, Czech Republic

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »První krok»
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

19:00

Conférence : « Le livre qui m'a apporté la paix intérieure : le Message du Graal »
6031, Chemin de Saint-Élie, Sherbrooke, Canada

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
11
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zu den Zehn Geboten Gottes
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

గురు.
12
ఏప్రి 2018

0:00

Rendez-vous d'échanges en anglais / Evening of Interactive Discussion : « Our Free Will and Responsibility »
5333 av. Casgrain, suite 102, Montréal, Canada

గురు.
12
ఏప్రి 2018

18:00

Přednáška: Zajímá ještě někoho Pravda?
Markova 311, Turnov, Czech Republic

గురు.
12
ఏప్రి 2018

18:00

Večer nad tématy z Poselství Grálu »Pravá služba»
Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice , Czech Republic

గురు.
12
ఏప్రి 2018

19:00

Evening of Interactive Discussion : « Our Free Will and Responsibility », Montreal, April 2018
5333, Casgrain Ave., suite 102, Montreal, Canada

గురు.
12
ఏప్రి 2018

19:00

Gesprächskreis in Erlangen zum fünften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

గురు.
12
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

గురు.
12
ఏప్రి 2018

19:30

Vortrag: Warum Gott das alles zuläßt - Antworten aus der Gralsbotschaft
Berliner Platz 1-3, Stuttgart, Germany

శని.
14
ఏప్రి 2018

10:00 - 12:00

Themagesprek met de voordracht 'DE ROEP OM DE HELPER'
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

శని.
14
ఏప్రి 2018

15:00 - 17:00

14 апреля 2018 года в Полтаве пройдёт  лекция «Скрытые взаимосвязи определяют нашу земную жизнь»
ул.Соборности, 57, Полтава, Ukraine

ఆది.
15
ఏప్రి 2018

14:00

Vivre ensemble en harmonie ! Buckingham, avril 2018
408, avenue de Buckingham, Gatineau, Canada

సోమ.
16
ఏప్రి 2018

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Pforzheimer Straße 67a, Ettlingen, Germany

మంగ.
17
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

గురు.
19
ఏప్రి 2018

18:30

Přednáška: Filosofie do nepohody
Zakouřilova 955/9, Praha 11, Czech Republic

గురు.
19
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

గురు.
19
ఏప్రి 2018

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

శని.
21
ఏప్రి 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse?! - Was uns erwartet, wenn wir gestorben sind
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

శని.
21
ఏప్రి 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal, Karma, Vorbestimmung – Wo bleibt da der freie Wille?
Am Deich 62, Bremen, Germany

శని.
21
ఏప్రి 2018

10:00 - 17:00

Seminář: Cesty k sobě, aneb co ještě můžeme udělat pro vzájemné porozumění
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

శని.
21
ఏప్రి 2018

14:00

Rendez-vous d'échanges : « vivre ensemble, le défi de notre temps », avril 2018
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

శని.
21
ఏప్రి 2018

14:00

Séminaire : Où allons-nous après la mort ? Centre culturel de Ciney, avril 2018
1 place Roi Baudouin 1er, CINEY, Belgium

సోమ.
23
ఏప్రి 2018

19:00

Conférence en anglais : « Une âme cherche du secours », Blackburn Hamlet, avril 2018
199 Glen Park Ave., Blackburn Hamlet, Ottawa, Canada

సోమ.
23
ఏప్రి 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zum dritten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

సోమ.
23
ఏప్రి 2018

19:00

Public Lecture : « A Soul Cries Out for Help », Blackburn Hamlet, April 2018
199 Glen Park Ave., Blackburn Hamlet, Ottawa, Canada

మంగ.
24
ఏప్రి 2018

19:30

Vortrag: Was ist der Sinn des Lebens? Ein neues Verständnis der Sendung Jesu durch die Gralsbotschaft
Rosenheimer Straße 5, München, Germany

మంగ.
24
ఏప్రి 2018

19:30

Vortrag: Der Tod - das bittere Ende ... oder doch die Geburt in eine andere Welt?
Bärenplatz 2, Bern, Switzerland

బుధ.
25
ఏప్రి 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Nepokradeš»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
25
ఏప్రి 2018

19:30

Vortrag: Spurensuche nach der ewigen Heimat
Via Ronaldo Simen 3, Minusio, Switzerland

గురు.
26
ఏప్రి 2018

18:00 - 19:30

Intuitio - Arvokas apu elämässä
Linnankatu 2, Turku, Finland

గురు.
26
ఏప్రి 2018

18:00

Přednáška: Zajímá ještě někoho Pravda?
Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice , Czech Republic

శని.
28
ఏప్రి 2018

14:30

Table ronde, à propos de l’œuvre : « Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » de Abd-ru-shin, Paris, avril 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

మంగ.
01
మే 2018

18:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Bärenplatz 2, Bern, Switzerland

బుధ.
02
మే 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
02
మే 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Via Ronaldo Simen 3, Minusio, Switzerland

గురు.
03
మే 2018

17:30

Přednáška: Zajímá ještě někoho Pravda?
Univerzitní 234/20, Olomouc, Czech Republic

గురు.
03
మే 2018

19:30

Vortrag: In Krisen Kraft schöpfen - Wie mein Gottvertrauen immer stärker wurde
Forchstraße 248, Zürich, Switzerland

శుక్ర.
04
మే 2018

15:45 - 16:15

Lesung: Der Tod – Was uns erwartet, wenn wir gestorben sind
Findorffstraße 101, Bremen, Germany

శని.
05
మే 2018

19:30

Conférence : « Que nous disent les grandes catastrophes ? », Saint-Hyacinthe, mai 2018
2520 av. Sainte-Catherine, Saint-Hyacinthe, Canada

ఆది.
06
మే 2018

14:00

Table ronde sur le thème de la conférence : « Que nous disent les grandes catastrophes ? », Saint-Hyacinthe, mai 2018
2520 av. Sainte-Catherine, Saint-Hyacinthe, Canada

సోమ.
07
మే 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

మంగ.
08
మే 2018

18:30

Gesprächskreis in Bremen zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
08
మే 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Forchstraße 248, Zürich, Switzerland

మంగ.
08
మే 2018

19:30

Lesung und Aussprache aus dem Werk "Im Lichte der Wahrheit" Gralsbotschaft von Abd-ru-shin
Hungerbachweg 1, Landsberg/Lech, Germany

బుధ.
09
మే 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Cti otce a matku»
nám. Republiky 2686, Pardubice, Czech Republic

బుధ.
09
మే 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Antikrist»
nábřeží 1. máje 1605, Písek, Czech Republic

బుధ.
09
మే 2018

19:00

Conférence en anglais : « Une âme cherche du secours », Orléans, mai 2018
1707, boul. Orléans, Orléans, Ottawa, Canada

బుధ.
09
మే 2018

19:00

Public Lecture : « A Soul Cries Out for Help », Orléans, May 2018
1707 Orléans Blvd., Orléans, Ottawa, Canada

బుధ.
09
మే 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Am Deich 62, Bremen, Germany

గురు.
10
మే 2018

18:00

Přednáška: Poznávání Boha
Markova 311, Turnov, Czech Republic

శుక్ర.
11
మే 2018

16:00 - 22:00

Stand des Éditions du Graal - Salon Zen Topia, Mons / Frameries, 11 mai 2018
Le Pass (Parc d'Aventures Scientifiques), Mons / Frameries, Belgium

శని.
12
మే 2018

0:00

Conférence : Où allons-nous après la mort ?, Salon Zen Topia, mai 2018
Le Pass (Parc d'Aventures Scientifiques), Mons / Frameries, Belgium

శని.
12
మే 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Die Macht der Gedanken – Wie wir die Welt verändern könnten!
Bergisch Gladbacher Straße 1209, Köln, Germany

శని.
12
మే 2018

12:00 - 19:00

Stand des Éditions du Graal - Salon Zen Topia, Mons / Frameries, 12 mai 2018
Le Pass (Parc d'Aventures Scientifiques), Mons / Frameries, Belgium

ఆది.
13
మే 2018

10:00 - 18:00

Stand des Éditions du Graal - Salon Zen Topia, Mons / Frameries, 13 mai 2018
Le Pass (Parc d'Aventures Scientifiques), Mons / Frameries, Belgium

సోమ.
14
మే 2018

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum fünften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Pforzheimer Straße 67a, Ettlingen, Germany

సోమ.
14
మే 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

మంగ.
15
మే 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Am Roßmarkt 192 a, Landsberg/Lech, Germany

బుధ.
16
మే 2018

18:00

Přednáška: Poznávání Boha
ul. 1. máje 9, Liberec, Czech Republic

బుధ.
16
మే 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
16
మే 2018

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zu den Zehn Geboten Gottes
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

గురు.
17
మే 2018

17:30

Přednáška: Zajímá ještě někoho Pravda?
Jilemnického 2, Brno, Czech Republic

గురు.
17
మే 2018

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

శని.
19
మే 2018

14:00

Conférence : « Karma – lumières sur la vie et le Message du Graal », Montréal, mai 2018
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

శని.
19
మే 2018

14:30

Table ronde, à propos de l’œuvre : « Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » de Abd-ru-shin, Paris, mai 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

ఆది.
20
మే 2018

14:00

Table ronde sur le thème de la conférence : « Karma – lumières sur la Vie et le Message du Graal », Montréal, mai 2018
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

గురు.
24
మే 2018

18:00

Úvodní večer s Poselstvím Grálu
Pod Skalkou 1450, Liberec, Czech Republic

శని.
26
మే 2018

10:00 - 12:00

Themagesprek met de voordracht 'DE ANTICHRIST'
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

సోమ.
04
జూన్ 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

శుక్ర.
15
జూన్ 2018

17:30 - 11:00

Víkendový seminář na téma „Poznávání Boha“
Kořenov 1437, Kořenov v Jizerských horách, Czech Republic

శని.
16
జూన్ 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse?! - Was uns erwartet, wenn wir gestorben sind
Franz-Peter-Sigel-Str. 30, Bad Schönborn, Germany

శని.
16
జూన్ 2018

14:00

Rendez-vous d'échanges : « Garder l'équilibre, malgré les difficultés », juin 2018
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

శని.
16
జూన్ 2018

17:30

Conférence : « Le pardon – lumières sur la vie et le Message du Graal »
705, Avenue du Capitaine Veilleux, Shawinigan, Canada

ఆది.
17
జూన్ 2018

14:00

Table ronde sur le thème de la conférence : « Le pardon – lumières sur la vie et le Message du Graal »
705, Avenue du Capitaine Veilleux, Shawinigan, Canada

సోమ.
18
జూన్ 2018

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum sechsten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Pforzheimer Straße 67a, Ettlingen, Germany

సోమ.
18
జూన్ 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zum fünften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

బుధ.
20
జూన్ 2018

18:00

Večer s Desaterem: »Nebudeš žádostivý ženy bližního svého»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
20
జూన్ 2018

19:30

Lesung und Aussprache: Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir nach dem irdischen Tod?
Münsterplatz 24, Freiburg, Germany

గురు.
21
జూన్ 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Co hledáte?»
Pod Skalkou 1450, Liberec, Czech Republic

గురు.
21
జూన్ 2018

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

బుధ.
27
జూన్ 2018

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

శని.
30
జూన్ 2018

14:30

Table ronde, à propos de l’œuvre : « Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » de Abd-ru-shin, Paris, juin 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
07
జూలై 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal, Karma, Vorbestimmung – Wo bleibt da der freie Wille?
In der Naaf 5, Lückenburg, Germany

సోమ.
09
జూలై 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

సోమ.
16
జూలై 2018

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum siebten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Pforzheimer Straße 67a, Ettlingen, Germany

గురు.
19
జూలై 2018

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

గురు.
20
సెప్టెం 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Volání po pomocníku»
Pod Skalkou 1450, Liberec, Czech Republic

శని.
22
సెప్టెం 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal, Karma, Vorbestimmung – Wo bleibt da der freie Wille?
Dieckmannstraße 215, Münster, Germany

శని.
06
అక్టో 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Die Macht der Gedanken – Wie wir die Welt verändern könnten!
Wangener Straße 1, Hergatz-Wohmbrechts, Germany

శని.
13
అక్టో 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal, Karma, Vorbestimmung – Wo bleibt da der freie Wille?
Im Langstuck 19, Gockhausen, Switzerland

ఆది.
14
అక్టో 2018

15:00

Conférence "Où allons-nous après la mort ?" Salle Magritte, octobre 2018
6 rue de la Fauvette, FRASNES-LES-BUISSENAL, Belgium

గురు.
18
అక్టో 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Antikrist»
Pod Skalkou 1450, Liberec, Czech Republic

శుక్ర.
19
అక్టో 2018

18:00 - 13:00

Seminar: Was uns Jesus wirklich sagen wollte - Ein neues Verständnis der Sendung Jesu durch die Gralsbotschaft
Möhlstraße 25, München, Germany

శని.
03
నవం 2018

9:00 - 18:00

Seminar: Die Macht der Gedanken – Wie wir die Welt verändern könnten!
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

శని.
17
నవం 2018

10:00 - 19:00

Stand Éditions du Graal - Salon Ciney Parallèle, 17 novembre 2018
3 rue du Marché Couvert, Ciney, Belgium

ఆది.
18
నవం 2018

10:00 - 19:00

Stand Éditions du Graal - Salon Ciney Parallèle, 18 novembre 2018
3 rue du Marché Couvert, Ciney, Belgium

గురు.
22
నవం 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Mravnost»
Pod Skalkou 1450, Liberec, Czech Republic

గురు.
13
డిసెం 2018

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Probuďte se!»