సత్యము యొక్క వెలుగులో – గ్రాలు సందేశము | అబ్ద్-రు-షిన్

సత్యము యొక్క వెలుగులో – గ్రాలు సందేశము | అబ్ద్-రు-షిన్

“నా సందేశంలో నా ద్వారా ఇవ్వబడిన సృష్టిజ్ఞానంలో మరియు దానికి సంబందించిన స్వయంచాలకంగా సృష్టియందు పనిచేయుచున్న, మనం ప్రకృతి శాసనాలు అని కూడా పిలువగలిగే సమస్త శాసనాలను గురించిన వివరణలో, సృష్టి యొక్క నేతక్రమం సమస్తం కంతలు లేకుండా కనబడుతుంది; అది అన్ని ప్రక్రియలను స్పష్టంగా గుర్తించగలుగునట్లు చేస్తుంది, దానితో మానవ జీవితమంతటి యొక్క ఉద్దేశాన్ని సహితం. తిరుగులేని హేతుబద్ధతలో అది అతని యొక్క ”ఎక్కడనుండి” మరియు ”ఎక్కడికి” అనే అంశాలను విశదపరుస్తుంది. అందువల్ల, మనిషి మనస్ఫూర్తిగా వెదికినట్లైతే, ప్రతి ప్రశ్నకు అది సమాధానం ఇస్తుంది.”

  • – అబ్ద్-రు-షిన్