మా గురించి

వెబ్సైటును క్రింది సంస్థ మీకు అందిస్తుంది

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland

Telefon: + 49 7156 9532-15
Fax: + 49 7156 18863
E-Mail: info@nullgral.de

Ust-ID-Nr.: DE 147839347

అధ్యక్షుడు: మిఖాయెల్ ఓర్ట్

విరాళములు జమచేయుటకు బ్యాంకుఖాతా:

Baden-Württembergische Bank
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07

స్టిఫ్టుంగ్ గ్రాల్స్బోట్షాఫ్ట్ పౌరచట్టానుసారమైన లాభాపేక్షలేని సంస్థయైయున్నది మరియు స్టుట్గార్ట్లోని ప్రభుత్వఅధ్యక్షకార్యాలయంలో నమోదుచేయబడియున్నది.