విషయసూచిక

„సత్యము యొక్క వెలుగులో“ అనే గ్రంథం యొక్క మూడు సంపుటాలలో మొత్తం 168 ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి. అవి వాటి వరుసక్రమంలో, విషయాన్ని క్రమంగా విస్తరిస్తూ సమస్త సృష్టి యొక్క సంపూర్ణ చిత్రాన్ని అందిస్తాయి.

అనగా ఈ గ్రంథంలో విషయాలు ఏ విధంగా వివరించబడతాయంటే, ఒక భావన కాని లేక ఒక విషయం కాని మొదట సాధారణంగా ప్రస్తావించబడి ఆ తరువాత క్రమంగా లోతుగా వివరించబడుతుంది. అందువల్ల ఈ గ్రంథాన్ని వరుసక్రమంలో చదువవలెనని సూచించబడుతుంది.

దిగువన దానిలోని ఉపన్యాసాల వరుసక్రమంలో విషయసూచిక ఇవ్వబడింది.

సంపుటము I

 1. ఏమి వెదుకుతున్నారు?
 2. సహాయకుని కొరకు కేక
 3. క్రీస్తువిరోధి
 4. నైతికత
 5. మేల్కొనండి!
 6. మౌనము
 7. ఆరోహణ
 8. ఉపాసనము
 9. జడత్వము
 10. పిల్లలవంటి నైజము
 11. శీలము
 12. మొదటి అడుగు
 13. లోకము
 14. బేత్లెహేము నక్షత్రము
 15. పోరాటము
 16. ఆధునిక మానసికశాస్త్రము
 17. తప్పు దారులు
 18. చాలామంది మనుష్యులను నేడు వెలుగునుండి ఏమి వేరుచేస్తున్నది?
 19. అనగనగా ఒకనాడు …!
 20. తప్పిదములు
 21. మానవుని మాట
 22. తదుపరి సృష్టి యొక్క స్త్రీ
 23. అణుకువ
 24. ఆత్మ యొక్క సోమరితనము
 25. తన దేవునియెదుట భూలోకమానవుడు
 26. సృష్టిలో చనిపోయినది సమస్తం సజీవపరచబడవలెను, తద్వారా అది తనపై తాను తీర్పు చెప్పుకొనుటకు!
 27. జీవగ్రంథము
 28. వెయ్యి సంవత్సరాల రాజ్యము
 29. ఒక ఆవశ్యకమైన మాట
 30. మహా తోకచుక్క
 31. లోక ఉపాధ్యాయుడు
 32. అపరిచితుడు
 33. రక్షణ! విమోచన!
 34. ప్రభువు యొక్క భాష

 

Volume II

 1. Responsibility
 2. Fate
 3. The creation of man
 4. Man in Creation
 5. Hereditary sin
 6. God
 7. The inner voice
 8. The religion of love
 9. The Redeemer
 10. The mystery of birth
 11. Is occult training advisable?
 12. Spiritism
 13. Earthbound
 14. Does sexual continence further spiritual development?
 15. Thought-forms
 16. Watch and pray!
 17. Marriage
 18. The claim of children on their parents
 19. Prayer
 20. The Lord’s Prayer
 21. The worship of God
 22. Man and his free will
 23. Ideal human beings
 24. Cast all your guilt upon Him!
 25. The crime of hypnotism
 26. Astrology
 27. Symbolism in the fate of man
 28. Faith
 29. Earthly possessions
 30. Death
 31. Departed this life!
 32. Miracles
 33. Baptism
 34. The Holy Grail
 35. The mystery of Lucifer
 36. The regions of Darkness and Damnation
 37. The regions of Light and Paradise
 38. World events
 39. The difference in origin of man and animal
 40. The separation between mankind and science
 41. Spirit
 42. The development of Creation
 43. I am the Lord thy God!
 44. The immaculate conception and the birth of the Son of God
 45. The crucifixion of the Son of God, and the Lord’s Supper
 46. Come down from the Cross!
 47. This is My body! This is My blood!
 48. The resurrection of Christ’s physical body
 49. Human opinions and God’s Will in the Law of Reciprocal Actio
 50. The Son of Man
 51. The significance of man’s generative power for his spiritual ascent
 52. I am the Resurrection and the Life, no man cometh to the Father but by me!
 53. Gross matter, ethereal matter, radiations, space and time
 54. The error about clairvoyance
 55. Various aspects of clairvoyance
 56. In the realm of demons and phantoms
 57. Occult training, meat diet or vegeul diet
 58. Healing by magnetism
 59. Live in the present!
 60. What must a man do to enter the Kingdom of Heaven?
 61. Thou beholdest the mote that is in thy brother’s eye, and considerest not the beam that is in thine own eye!
 62. Warfare in Nature
 63. The outpouring of the Holy Spirit
 64. Sex
 65. Is old age an obstacle to spiritual ascent?
 66. Father, forgive them, for they know not what they do!
 67. The gods, Olympus, Valhalla
 68. The creature that is man
 69. And a thousand years are as one day!
 70. Intuitive perception
 71. Life

VOLUME III

 1. In the land of twilight
 2. Ponderers
 3. Voluntary martyrs, religious fanatics
 4. Servants of God
 5. The instinct of animals
 6. The kiss of friendship
 7. The distorted tool
 8. The child
 9. Woman and her vocation
 10. Omnipresence
 11. Christ said …!
 12. Motion – a Law of Creation
 13. The physical body
 14. The mystery of the blood
 15. Temperament
 16. Behold, man, how you should wander through this Creation so that threads of Fate will not hinder but further your ascent!
 17. A new law
 18. Duty and loyalty
 19. The beauty of the peoples
 20. It is finished!
 21. At the boundary of gross matter
 22. The recognition of God
 23. The name
 24. Substantiality
 25. The little elemental beings
 26. In the gross material workshop of the elemental beings
 27. A soul wanders …
 28. Woman and man
 29. Distorted souls
 30. Man’s spirit guide
 31. Threads of Light above you!
 32. The Primordial Queen
 33. The cycle of radiations
 34. Shun the Pharisees!
 35. Possessed
 36. Ask, and it shall be given unto you!
 37. Thanks
 38. Let there be Light!
 39. Unsubstantiate
 40. Christmas
 41. Do not fall in temptation!
 42. The family bond
 43. The intimate home
 44. Believers merely out of habit
 45. Consider what is of benefit to you!
 46. Omniscience
 47. The weak sex
 48. The destroyed bridge
 49. The Guardian of the Flame
 50. Survey of Creation
 51. Soul
 52. Nature
 53. Spirit germs
 54. Germs originating from Animistic Substance
 55. The Ring of Animistic Substantiality
 56. The Primordial Spiritual Planes I
 57. The Primordial Spiritual Planes II
 58. The Primordial Spiritual Planes III
 59. The Primordial Spiritual Planes IV
 60. The Primordial Spiritual Planes V
 61. The Primordial Spiritual Planes VI
 62. The Primordial Spiritual Planes VII
 63. Epilogue: How the Message should be absorbed