సంప్రదించు

Stiftung Gralsbotschaft
Schuckertstraße 8
71254 Ditzingen
GERMANY

E-Mail: info@nullgral.de

Telephone: +49 (0) 7156 953215
Telefax: +49 (0) 7156 18663