అనుబంధం

 

 1. 1920-1926: “గ్రాల్స్-బ్లెట్టర్” పత్రిక, గ్రాలుసందేశము 1926వ సంవత్సర ప్రచురణ
 2. 1926-1931: “దెర్ రూఫ్” పత్రిక, “గ్రాల్స్-బ్లెట్టెర్” పత్రిక, గ్రాలుసందేశము 1931వ సంవత్సర ప్రచురణ
 3. 1931-1938: గ్రాలుసందేశం యొక్కప్రతిధ్వనులు, “దీ స్టిమ్మె” పత్రిక
 4. 1938-1941: గ్రాలుసందేశం యొక్క సవరణ, ఆఖరి అధికృత ప్రచురణ
 5. సంగ్రహము
 6. అనుబంధము

 

అధ్యాయము 06

“సత్యము యొక్క వెలుగులో – అబ్ద్-రు-షిన్ యొక్క కొత్త గ్రాలుసందేశము” 1926వ సంవత్సరపు ప్రచురణ

lila-augabe-400pxవిషయసూచిక:

 • 01. ఏమి వెదుకుతున్నారు?
 • 02. బాధ్యత
 • 03. ప్రారబ్ధము
 • 04. మానవుని యొక్క సృష్టి
 • 05. సృష్టిలో మానవుడు
 • 06. వారసత్వపాపము
 • 07. దైవకుమారుడు మరుయు మనుష్యకుమారుడు
 • 08. దేవుడు
 • 09. అంతర్వాణి
 • 10. ప్రేమమతము
 • 11. విమోచకుడు
 • 12. జన్మ యొక్క మర్మము
 • 13. గుప్తవిద్య అభ్యాసము హితమైనదా?
 • 14. జీవాత్మవాదము
 • 15. భూమితో బంధించబడినవారు
 • 16. లైంగిక సంపర్క పరిత్యాగం అవసరమా లేక హితమైనదా?
 • 17. అంత్యతీర్పు
 • 18. పొరాటము
 • 19. ఆలోచనలరూపాలు
 • 20. శీలము
 • 21. వివాహము
 • 22. ప్రార్థన
 • 23. మనిషి మరియు అతని స్వతంత్ర సంకల్పము
 • 24. ఆధునిక మానసిక శాస్త్రము
 • 25. తప్పుడు మార్గాలు
 • 26. సమస్త పాపాన్ని ఆయనపై వేయండి
 • 27. వశీకరణం యొక్క అపరాధము
 • 28. జ్యోతిష్యశాస్త్రము
 • 29. మానవుని ప్రారబ్ధంలో ప్రతీకాత్మకత
 • 30. నమ్మకము
 • 31. భూలోక ఆస్తులు
 • 32. మరణము
 • 33. అద్భుతములు
 • 34. బాప్తిస్మము
 • 35. పరిశుద్ధమైన గ్రాలు
 • 36. “లూసీఫరు” మర్మము
 • 37. చీకటి ప్రదేశములు మరియు నరకము
 • 38. వెలుగు ప్రదేశములు మరియు పరదేశు
 • 39. లోకకలాపము
 • 40. మనుష్యుడు మరియు జంతువుల మూలంలో వ్యత్యాసము
 • 41. మానవాళి మరియు విజ్ఞానశాస్త్రం మధ్య విభజన
 • 42. ఆత్మ
 • 43. సృష్టి యొక్క అభివృద్ధి

“సత్యము యొక్క వెలుగులో – అబ్ద్-రు-షిన్ యొక్క గ్రాలుసందేశము” పెద్ద ప్రచురణ 1931

gb-grosse-ausg1931-d-400px

విషయసూచిక

 • ముందుమాట
 • 01. ఏమి వెదుకుతున్నారు?
 • 02. మేల్కొనండి!
 • 03. మౌనము
 • 04. ఆరోహణ
 • 05. బాధ్యత
 • 06. ప్రారబ్ధము
 • 07. మనుష్యుని సృష్టి
 • 08. సృష్టిలో మానవుడు
 • 09. వారసత్వపాపము
 • 10. దైవకుమారుడు మరియు మనుష్యకుమారుడు
 • 11. దేవుడు
 • 12. అంతర్వాణి
 • 13. ప్రేమమతము
 • 14. విమోచకుడు
 • 15. జన్మ యొక్క మర్మము
 • 16. గుప్తవిద్య అభ్యాసము హితమైనదా?
 • 17. జీవాత్మవాదము
 • 18. భూమితో బంధించబడినవారు
 • 19. లైంగిక సంపర్క పరిత్యాగం అవసరమా లేక హితమైనదా?
 • 20. అంత్యతీర్పు
 • 21. పొరాటము
 • 22. ఆలోచనలరూపాలు
 • 23. శీలము
 • 24. వేకువగా ఉండు మరియు ప్రార్థించు!
 • 25. వివాహము
 • 26. తల్లిదండ్రులపై పిల్లలకున్న హక్కు
 • 27. ప్రార్థన
 • 28. ప్రభువు ప్రార్థన
 • 29. దైవారాధన
 • 30. మనిషి మరియు అతని స్వతంత్ర సంకల్పము
 • 31. ఆధునిక మానసిక శాస్త్రము
 • 32. తప్పుడు మార్గాలు
 • 33. ఆదర్శవంతులైన మనుష్యులు
 • 34. సమస్త పాపాన్ని ఆయనపై వేయండి
 • 35. వశీకరణం యొక్క అపరాధము
 • 36. జ్యోతిష్యశాస్త్రము
 • 37. మానవుని ప్రారబ్ధంలో ప్రతీకాత్మకత
 • 38. నమ్మకము
 • 39. భూలోక ఆస్తులు
 • 40. మరణము
 • 41. భూమిని వదిలినవారు
 • 42. అద్భుతములు
 • 43. బాప్తిస్మము
 • 44. పరిశుద్ధమైన గ్రాలు
 • 45. లూసీఫరు మర్మము
 • 46. చీకటి ప్రదేశములు మరియు నరకము
 • 47. వెలుగు ప్రదేశములు మరియు పరదేశు
 • 48. లోకకలాపము
 • 49. మనుష్యుడు మరియు జంతువుల మూలంలో వ్యత్యాసము
 • 50. మానవాళి మరియు విజ్ఞానశాస్త్రం మధ్య విభజన
 • 51. ఆత్మ
 • 52. సృష్టి యొక్క అభివృద్ధి
 • 53. నేను ప్రభువును, నీ దేవుడను!
 • 54. నిష్కళంకమైన గర్భధారణ మరియు దైవకుమారుని జన్మ
 • 55. దైవకుమారుని సిలువ మరణము మరియు ప్రభువు-రాత్రిభోజనము
 • 56. సిలువనుండి దిగిరమ్ము!
 • 57. ఇది నా శరీరము! ఇది నా రక్తము!
 • 58. క్రీస్తు భౌతికశరీరం యొక్క పునరుత్థానము
 • 59. పరస్పరచర్య శాసనంలో మానవభావన మరియు దైవచిత్తము
 • 60. మనుష్యకుమారుడు
 • 61. తప్పిదములు
 • 62. ఆత్మీయ అభివృద్ధిలో ఉత్పాదకశక్తి యొక్క ప్రాధాన్యత
 • 63. నేనే పునరుత్థానమును మరియు జీవమునైయున్నాను, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడునూ తండ్రియొద్దకు రాలేడు!
 • 64. ఎంతోమంది మనుష్యులను నేడు వెలుగునుండి ఏమి వేరుచేస్తున్నది?
 • 65. సహాయకునికొరకు కేక
 • 66. స్థూలపదార్థత, సూక్ష్మపదార్థత, వికిరణాలు, స్థలము మరియు కాలము
 • 67. దివ్యదృష్టి యొక్క తప్పిదము
 • 68. జ్ఞానదృష్టిలో రకాలు
 • 69. భూతములు మరియు ప్రేతముల రాజ్యంలో
 • 70. గుప్తవిద్య అభ్యాసము, మాంసాహారము లేక శాఖాహారము
 • 71. అయస్కాంత వైద్యము
 • 72. వర్తమానకాలంలో జీవించండి!
 • 73. గొప్ప తోకచుక్క
 • 74. దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించగల్గుటకు మనిషి ఏమి చేయవలసియున్నది?
 • 75. నీ సహోదరుని కంటిలోని నలుసును చూస్తావు కాని నీకంటిలోనున్న దూలమును గమనించవు!
 • 76. ప్రకృతిలో పోరాటము
 • 77. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కుమ్మరింపు
 • 78. లింగము
 • 79. వృద్ధాప్యము ఆత్మీయ ఆరోహణకు ఆటంకం కాగలదా?
 • 80. అనగనగా ఒకనాడు …!
 • 81. తండ్రీ, వీరేమిచేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము!
 • 82. దేవుళ్లు – ఒలింప్ – వల్‌హల్
 • 83. పిలువబడినవారు
 • 84. మానవ జీవి
 • 85. మరియు వేయి సంవత్సరములు ఒక దినమువలే ఉన్నవి!
 • 86. అంతఃకరణానుభూతి
 • 87. లోక ఉపాధ్యాయుడు
 • 88. అపరిచితుడు
 • 89. ఒక చివరి మాట
 • 90. క్రీస్తువిరోధి
 • 91. మరియు అది నెరవేరింది … !
 • 92. చివరిమాట
 • అనుబంధం:
 • దేవుని పది ఆజ్ఞలు
 • జీవము

“గ్రాలుసందేశం యొక్క ప్రతిధ్వనులు”, సంపుటం I, 1934.

nachklaengle-1-400px

విషయసూచిక

 • 01. పరిశుద్ధ వాక్యము
 • 02. సంధ్యాకాల దేశములో
 • 03. పునరుత్థాన ఉదయము
 • 04. పర్యాలోచకులు
 • 05. స్వచ్చంద ప్రాణత్యాగులు, మతమూఢులు
 • 06. దైవసేవకులు
 • 07. జంతువుల సహజ జ్ఞానము
 • 08. స్నేహపు ముద్దు
 • 09. ఉత్తర సృష్టి యొక్క స్త్రీ
 • 10. వక్రీకరించబడిన సాధనము
 • 11. సృష్టిలో చనిపోయినది సమస్తము సజీవపరచబడవలెను, తద్వారా అది తనపై తాను తీర్పుచెప్పుకొనుటకు!
 • 12. బిడ్డ
 • 13. మానవస్త్రీత్వము యొక్క కర్తవ్యము
 • 14. వెయ్యి సంవత్సరాల రాజ్యము
 • 15. ఆవశ్యకమైన పరిహారము
 • 16. యేసు మరియు ఇమ్మానుయేలు
 • 17. శుద్ధరాత్రి
 • 18. సర్వవ్యాపకత్వము
 • 19. క్రీస్తు చెప్పెను …!
 • 20. అణుకువ
 • 21. స్థూలపదార్థ ముళ్లకంపలు
 • 22. ఆత్మ యొక్క సోమరితనము
 • 23. “కదలిక” అనే సృష్టిశాసనము
 • 24. భౌతికశరీరము
 • 25. స్వభావము
 • 26. ఓ మనుష్యుడా, కర్మపోగులు నీ ఆరోహణను అడ్డగించకుండా దానిని ప్రోత్సాహించుటకు నీవు ఏ విధంగా నడచుకోవలెనో గమనించు!
 • 27. బేత్లెహేము నక్షత్రము
 • 28. ఒక కొత్త శాసనము
 • 29. వర్గ స్పృహ, సామాజిక క్రమము
 • 30. కర్తవ్యము మరియు విస్వాసపాత్రత
 • 31. దృఢనమ్మకము కొరకు కృషిచేయండి!
 • 32. జాతుల యొక్క సౌందర్యము
 • 33. ఓ మనుష్యుడా, నీవు ఏవిధంగా ఉన్నావు!
 • 34. సమాప్తమైనది!
 • 35. ఓ మనుష్యుడా, ఈస్టరును నీలో కానిమ్ము!
 • 36. స్థూలపదార్థ సరిహద్దున
 • 37. తన దేవునియెదుట భూలోక మానవుడు
 • 38. దేవునిగుర్తింపు
 • 39. జీవత
 • 40. ఎవడు నా వాక్యమును వేరొకదాని కారణంగా ఎరుగగోరడో, వానిని నేను వాడు బాధపడే సమయంలో ఎరుగను!
 • 41. చిన్న పంచభూత జీవులు
 • 42. పంచభూత జీవుల స్థూలపదార్థ పనిశాలలో
 • 43. ఒక జీవాత్మ సంచరించుచున్నది …
 • 44. స్త్రీ మరియు పురుషుడు
 • 45. వక్రీకరించబడిన జీవాత్మలు
 • 46. మనుష్యుని ఆత్మీయ నాయకుడు
 • 47. మీపై ఉన్న వెలుగుపోగులు
 • 48. శుద్ధరాత్రి ధ్వనులు హెచ్చరిస్తూ విశ్వం ద్వారా ప్రకంపిస్తున్నవి
 • 49. ఆదిరాణి
 • 50. వికరణముల యొక్క గతిచక్రము
 • 51. పరిసయ్యులనుండి దూరంగా ఉండండి!
 • 52. వేరొక ఆత్మ ద్వారా పీడించబడుట
 • 53. అడుగుడి, మీకివ్వబడును!
 • 54. కృతజ్ఞత
 • 55. ఆశాభంగములు
 • 56. మరియు ఒకవేళ మానవాళి అడిగినట్లైతే …
 • 57. వెలుగు కలుగునుగాక
 • 58. నేను మిమ్మును పంపుతున్నాను!
 • 59. ఈస్టరు 1934
 • 60. అస్తిత్వానికి అతీతము
 • 61. సందేశము ఏ విధంగా గ్రహించబడవలసియున్నది

 

ఆఖరి అధికృత ప్రచురణ యొక్క విషయసూచికను, వినుటకు మరియు చదువుటకు కొన్ని మచ్చులతోపాటు ఇక్కడ చూడవచ్చు..